ART GALLERY Artisten

 | 

Petra Böttcher


Celtia

Celtia
Petra Böttcher

nicht im Verkauf


Menge  Celtic female warrior

Celtic female warrior
Petra Böttcher

nicht im Verkauf


Menge  Enchanted forest

Enchanted forest
Petra Böttcher

Andere Stempel:

SUT F1450 Grass set #2067B Reeds
019G Cloud cumulus lg
049G Lakeside cove lg
051G Lakeside reflections lg


nicht im Verkauf


Menge  Inspiration

Inspiration
Petra Böttcher

Textstempel:

SWPL78 Plate 78 Engelse teksten 1


nicht im Verkauf


Menge  Meditating man

Meditating man
Petra Böttcher

nicht im Verkauf


Menge  Mystery man

Mystery man
Petra Böttcher

nicht im Verkauf


Menge  Time

Time
Petra Böttcher

Andere Stempel:

CP Q462 Clockface lg


nicht im Verkauf


Menge  Tree

Tree
Petra Böttcher

nicht im Verkauf


Menge  Tree goddess

Tree goddess
Petra Böttcher

Andere Stempel±

SUT F1450 Grass set #2205F Boulders w. Lichen
019G Cloud cumulus lg
195G Pines and rocks lg
203G Oak branch 


nicht im Verkauf


Menge  Was ist das?

Was ist das?
Petra Böttcher

Andere Stempel:

SW P05135 Grote sabelsprinkhaan


nicht im Verkauf


Menge  Wolfsland

Wolfsland
Petra Böttcher

Andere Stempel:

Wolf: RSA Plate B25
SUT F1450 Grass set #2
SUT G1327 Lg. pine trees
RSA Q6175K Handwriting251C Sedge filler


nicht im Verkauf


Menge